Este blog no apoya la difusión de contenidos con derechos de autor (excepto los casos en los que el autor da su permiso para ello o los difunde de manera gratuita).
Aquest blog no dona suport a la difusió de continguts amb dret d'autor (exceptuant els casos en els que l'autor en dona permís o els difon de manera gratuïta).
This blog does not support the dissemination of copyrighted content (except for cases in which the author gives permission for it or spreads for free).

lunes, 2 de noviembre de 2015

Setmana LotFP 2015: LotFP Player Core Book


Amb l'entrada d'avui començo una setmana temàtica dedicada al joc de rol Lamentations of the Flame Princess, escrit i publicat per James Raggi.De fet no es la primera vegada que parlo d'aquest joc ja que a l'any 2012 vaig ressenyar la Grindhouse Edition (primera, segona i tercera part), per tant en aquesta ressenya de l'edició en tapa dura de la nova edició del Manual del Jugador em dedicaré a destacar les novetats de la nova edició i comparar el joc amb un altre del seu mateix estil.

Comparació de l'edició actual amb la Grindhouse Edition
Per regla general no hi ha cap diferència de continguts entre una i altra edició pel que fa les regles de creació dels Personatges Jugadors i les regles del joc, tot i que en aquesta edició s'ha afegit un apèndix amb material de joc d'ús opcional (el contingut del qual explicaré més endavant) i tota la part dedicada a l'àrbitre de la Grindhouse Edition s'ha reservat per a un manual que apareixerà més endavant (per sort l'edició gratuïta del Llibre de l'Àrbitre està disponible des de RPGNow).
Pel que fa al llibre propiament dit s'han efectuat algunes correccions del texts de l'edició antiga i dut a terme canvis de tipus cosmètic i organitzatiu, com l'ús de caixes de text i un marcat més clar dels títols i subtítols del diferents apartats en els que es divideix el llibre, fet que facilita trobar més ràpidament l'informació que estém buscant.

Lamentations of the Flame Princess comparat amb altres jocs
Lamentations of the Flame Princess pot ser considerat com un joc pertanyent al corrent de la Old School Renaisance (OSR) donat que usa un reglament basat en Dungeons & Dragons i els seus clons més moderns tal com consta a la Open Game License (OGL) que acompanya el text, tot i que també s'ha de tenir en compte que les possibilitats de supervivència dels Personatges Jugadors no serán tant elevades com en els cas dels seus companys d'orientació més heròica, o dit d'una altra manera, en certa manera es l'equivalent de La Crida de Cthulhu per als jocs OSR i els personatges no necessàriament han de sobreviure amb totes les garanties.
Per confirmar aquest punt podem fer una comparació de la classe Guerrer de Lamentations of the Flame Princess i la de Aventuras en La Marca del Este mitjançant les taules següents:

Nivell de la
Classe Guerrer
Daus de Cop
AelMdE
Daus de Cop
LotFP
1 1d12 1d8
2 2d12 2d8
3 3d12 3d8
4 4d12 4d8
5 5d12 5d8
6 6d12 6d8
7 7d12 7d8
8 8d12 8d8
9 9d12 9d8
10 9d12 + 2* 9d8 +3*
11 9d12 + 4* 9d8+ 6*
12 9d12 + 6* 9d8+ 9*
13 9d12 + 8* 9d8 + 12*
14 9d12 + 10* 9d8 + 15*
15 9d12 + 12* 9d8 + 18*
16 9d12 + 14* 9d8 + 21*
17 9d12 + 16* 9d8 + 24*
18 9d12 + 18* 9d8 + 27*
19 9d12 + 20* 9d8+ 30*
20 9d12 + 22* 9d8+ 36*
* S'ignoren els modificadors per Constitució als Punts de Cop


Nivell de la
Classe Guerrer
Tirades de Salvació LotFP
Paràlisis Verí Alé Artefactes Màgia
0 16 16 16 15 18
1 14 12 15 13 16
2 14 12 15 13 16
3 14 12 15 13 16
4 12 10 13 11 14
5 12 10 13 11 14
6 12 10 13 11 14
7 10 8 9 9 12
8 10 8 9 9 12
9 10 8 9 9 12
10 8 6 7 7 10
11 8 6 7 7 10
12 8 6 7 7 10
13+ 6 4 5 5 8


Nivell de la
Classe Guerrer
Tirades de Salvació AeLMdE
Verins Varetes
màgiques
Petrificació
o paràlisi
Armes
d'alé
Conjurs i
armes màgiques
Humà 14 15 16 17 18
1 12 13 14 15 16
2 12 13 14 15 16
3 12 13 14 15 16
4 10 11 12 13 14
5 10 11 12 13 14
6 10 11 12 13 14
7 8 9 10 9 12
8 8 9 10 9 12
9 8 9 10 9 12
10 6 7 8 7 10
11 6 7 8 7 10
12 6 7 8 7 10
13 4 5 6 5 8
14 4 5 6 5 8
15 4 5 6 5 8
16 4 4 5 4 7
17 4 4 5 4 7
18 4 4 5 4 7
19+ 3 3 4 4 6


Com es pot veure en les taules anteriors, un personatge d'aquesta classe a Lamentations es veuría una mica mermat pel que fa al total dels Punts de Cop disponibles a cada nivell, encara que la progressió de les tirades de salvació comparades d'ambdós jocs sembla bastant més equilibrada del que en principi és podría suposar.

Una altra qüestió a tenir en compte en el cas dels guerrers es que a Lamentations son els únics que progressen de manera visible pel que fa a les bonificacions d'atac tal i com es pot veure a la taula següent:

Classe Guerrer Altres classes Bonificació a l'atac
Nivell 0 Nivell 0 0
- Nivell 1+ +1
Nivell 1 +2
Nivell 2 +3
Nivell 3 +4
Nivell 4 +5
Nivell 5 +6
Nivell 6 +7
Nivell 7 +8
Nivell 8 +9
Nivell 9+ +10


Pel que fa a la resta de capacitats dels personatges es necessari tenir en compte que els coneguts com a Especialistes (l'equivalent dels Lladres a Aventuras) son els únics que disposen d'habilitats propiament dites que no siguin de tipus màgic o que estiguin relacionades amb els encanteris i son les úniques que, llevat d'excepcions, poden pujar mitjançant punts d'experiència al pujar de nivell, quelcom que a Aventuras es molt més divers ja que un bon nombre de classes disposen de capacitats i habilitats especials pròpies.
També es necessari tenir en compte que només existèixen tres classes semihumanes al joc, els elfs, els nans i els mitgerols i que hi ha la possibilitat que en futures edicions aquestes desapareguin ja que James Raggi ha decidit donar-li al joc una orientació més propera al món real (tot i que evidentment la gama d'aventures i suplements es tan diversa com ho son els seus autors i no es pot descartar que aquests decideixin usar classes semihumanes o altres criatures en els seus escrits).

Anàlisi de l'apèndix
Tal i com he explicat al començar aquesta ressenya el Manual del Jugador disposa d'un apèndix en el que, a més a més d'oferir un petit glosari de termes relacionats amb el joc, també ens ofereix la possibilitat d'introduïr a les nostres aventures i campanyes l'ús de les armes de foc de pòlvora negra que comencen a aparèixer durant l'inici de l'Edat Moderna (concretament des de 1492 fins 1683).

En aquest apartat s'explica com usar les pistoles, els arcabusos i els mosquets en base als mecanismes de dispar de pany de metxa, de roda i de sílex; cadascún d'aquests mecanismes disposa d'una sèrie de particularitats que es veuen reflexades en les regles corresponents: ús d'una metxa encesa per ambdos puntes en els cas dels panys de metxa (compte que crema!), pòlvora que s'ha de mantenir seca si es vol disparar, etc.

A més a més de les armes propiament dites també s'inclou informació sobre el tipus d'armadures que es possible trobar durant quest periòde de temps així com altres temes relacionats, com per exèmple l'ús de l'artillería, incloent canons i morters, i els seus efectes tant al ser disparada contra vaixells com contra grups de personatge.


Conclusions

Ja per acabar aquesta primera ressenya de la setmana dedicada a Lamentations of the Flame Princess només em queda recomanar-vos el joc si voleu provar un retroclon de Dungeons & Dragons que ofereixi una perspectiva més adulta del joc i que també es pot descarregar des de RPGNow per si voléu donar-li una ullada abans de comprar-lo.

Aquesta entrada tambè està disponible en els següents idiomes:
Castellano English

No hay comentarios:

Publicar un comentario